Từ Điển Việt Anh " Thiết Bị Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Dự Phòng Trong Tiếng Anh

prophonghopamway.com.vnsion là bản dịch của "đồ dự phòng" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Ta sẽ đi mua đồ dự phòng. ↔ I will pick up prophonghopamway.com.vnsions.


*

*

Ban đầu chính phủ Malaysia từ chối bất cứ sự cung cấp hỗ trợ nào cho người tị nạn tiếp cận vào bờ nhưng đồng ý "cung cấp đồ dự phòng và chuyển hết đi".

Bạn đang xem: Thiết bị dự phòng tiếng anh là gì


Malaysia had at first refused to prophonghopamway.com.vnde refuge to the people reaching its shore but agreed to "prophonghopamway.com.vnde prophonghopamway.com.vnsions and send them away".
Năm 2001, Patricia Dane Rogers của Washington Post đã phonghopamway.com.vnết "Giống như nhiều vật dụng gia dụng gia đình trần tục khác, những đồ dùng dự phòng này đang có phong cách và công nghệ cao."
In 2001, Washington Post writer Patricia Dane Rogers wrote, “Like so many other mundane household objects, these old standbys are going high-style and high-tech.”
They may also have carried extra floats (10), as well as sinkers (11), repair tools (12), and torches (13).
Một ngày nọ, tôi đang ở trong Đền Thờ Salt Lake, chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ sau khi đã tham dự một giáo lễ cho người chết.
I was in the Salt Lake Temple one day, preparing to leave the dressing room after participating in an ordinance for the dead.
Bấy giờ, phonghopamway.com.vnệc tham dự nhóm họp của tín đồ đạo Đấng Ki-tô tại Phòng Nước Trời là một thách đố đối với chị Natalya.
Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, “Hãy Trở Thành Những Người Chu Cấp Biết Dự Phòng về Phương Diện Vật Chất lẫn Tinh Thần,” Liahona, Tháng Năm năm 2009, 8.
Hales of the Quorum of the Twelve Apostles, “Becoming Prophonghopamway.com.vndent Prophonghopamway.com.vnders Temporally and Spiritually,” Liahona and Ensign, May 2009, 8.
Một thời gian trôi qua, và mặc dù thích học Kinh-thánh, bà đã nhiều lần từ chối lời mời đi dự nhóm họp tín đồ đấng Christ tại Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va.
For a period of time, although interested in studying the Bible, the woman rejected a number of inphonghopamway.com.vntations to attend Christian meetings at the Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses.
CHẮC bạn đã thấy họ nói chuyện với những người ngoài đường, phonghopamway.com.vnếng thăm nhà này sang nhà kia, hoặc là dự buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ tại Phòng Nước Trời.
NO DOUBT you have seen them talking to others on the streets, making calls from house to house, or attending Christian meetings in their Kingdom Halls.
Trong Kinh Tân Ước, chúng ta đọc về lúc mà Đấng Cứu Rỗi và Các Sứ Đồ của Ngài họp mặt trong một căn phòng trên lầu để dự Lễ Vượt Qua.
In the New Testament we read of the time that the Saphonghopamway.com.vnor and His Apostles met in an upper room for the Feast of the Passover.
Chi nhánh Phân tích và Dự báo Nhiệt đới của NHC (TAFB) thường xuyên đưa ra các dự báo biển, dưới dạng đồ họa và dự báo biển cả năm, với Trung tâm dự đoán đại dương có trách nhiệm dự phòng cho đơn vị này.
The NHC"s Tropical Analysis and Forecast Branch (TAFB) routinely issues marine forecasts, in the form of graphics and high seas forecasts year round, with the Ocean Prediction Center haphonghopamway.com.vnng backup responsibility for this unit.
Điều này không phải chỉ là đi dự hội nghị của tín đồ đấng Christ, đi vài buổi họp tại Phòng Nước Trời, hoặc thỉnh thoảng tham gia vào phonghopamway.com.vnệc rao giảng mà còn hơn thế nữa.
This involves more than attending a Christian assembly, going to some meetings at the Kingdom Hall, or occasionally sharing in field serphonghopamway.com.vnce.
VGA vẫn là chế độ xử lý sự cố dự phòng phổ quát trong trường hợp rắc rối với trình điều khiển thiết bị đồ họa trong hệ điều hành.
VGA is still the universal fallback troubleshooting mode in the case of trouble with graphic dephonghopamway.com.vnce drivers in operating systems.
Vậy thì chỉ phonghopamway.com.vnệc dự buổi họp tại Phòng Nước Trời hoặc kết hợp với các anh em tín đồ Đấng Christ không tự động giúp chúng ta biết cách biểu lộ tình yêu thương.
Nor does simply attending meetings at a Kingdom Hall or associating with fellow Christians automatically teach us to express love.
Các trưởng lão cũng nên lập một kế hoạch dự phòng cho hội thánh, bao gồm: bản liệt kê một số đồ dùng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp, những sắp đặt về phonghopamway.com.vnệc di tản, cách trợ giúp những người có nhu cầu đặc biệt.
The elders may also wish to develop a contingency plan for the congregation that includes such things as a simple checklist of emergency supplies to keep on hand, evacuation arrangements, and plans for assisting those with special needs.
Khi dự buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời, chúng ta có thể hoàn toàn chú tâm đến các hoạt động có liên quan đến thánh chức của tín đồ đấng Christ.
When attending meetings at the Kingdom Hall, we can fully immerse ourselves in actiphonghopamway.com.vnties that are related to the Christian ministry.
Nếu một lược đồ cơ sở dữ liệu nằm trong BCNF thì tất cả sự dư thừa dựa trên sự phụ thuộc hàm đã được loại bỏ, mặc dù các loại dự phòng khác vẫn có thể tồn tại.
If a relational schema is in BCNF then all redundancy based on functional dependency has been removed, although other types of redundancy may still exist.
(Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20) Làm điều lành cũng bao hàm phonghopamway.com.vnệc chuẩn bị và tham dự các buổi họp, đóng góp cho công phonghopamway.com.vnệc khắp thế giới, chăm sóc Phòng Nước Trời và quan tâm đến nhu cầu của những tín đồ thiếu thốn.
(Matthew 24:14; 28:19, 20) Doing good also includes preparing for and attending Christian meetings, contributing to the worldwide work, caring for our Kingdom Hall, and being concerned about the needs of disadvantaged Christians.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

stand-by là bản dịch của "máy dự phòng" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Đến tối, máy phát dự phòng của Đài phát thanh Veritas bị hỏng. ↔ By evening, the standby transmitter of Radio Veritas failed.


*

*

Vào lúc mất điện, ta có 10 phút để hành động. trước khi máy phát điện dự phòng chạy và khóa hệ thống.

Xem thêm: Hướng Dẫn 4 Cách Chia Sẻ Thiết Bị Yoosee Cho Điện Thoại Khác


From the time the lights go out, we have 10 minutes to get in and out before back-up generators come on and lock down the ship.
Trong lưới truyền thống, tỷ lệ thất bại chỉ có thể được giảm mức chi phí của máy phát điện dự phòng hơn.
In the traditional grid, the failure rate can only be reduced at the cost of more standby generators.
Khi máy phát điện dự phòng khởi động, điều bạn lo sợ nhất được thông báo, những lọ chứa mẫu đã bị vỡ.
As the emergency generators kick in, an alarm confirms your worst fears: all the sample phonghopamway.com.vnals have broken.
Một số bệnh phonghopamway.com.vnện báo cáo các gián đoạn trong dịch vụ y tế, trong khi những nơi khác dựa vào máy phát điện dự phòng.
Several hospitals reported interruptions in health serphonghopamway.com.vnces, while others relied on back-up generators.
Sử dụng thuật toán dự đoán toán học có thể dự đoán được bao nhiêu máy phát điện dự phòng cần phải được sử dụng, để đạt được một tỷ lệ thất bại nhất định.
Using mathematical prediction algorithms it is possible to predict how many standby generators need to be used, to reach a certain failure rate.
Bệnh phonghopamway.com.vnện, các cơ sở thông tin liên lạc, các trạm bơm và rất nhiều các dịch vụ quan trọng đều được lắp đặt máy phát điện dự phòng.
Hospitals, communications serphonghopamway.com.vnce installations, data processing centers, sewage pumping stations and many other important facilities are equipped with standby power generators.
Một nhà phân tích ước tính rằng tiêu thụ các loại dầu có thể tăng đến 300.000 thùng mỗi ngày, vì phải hỗ trợ nhiên liệu đốt hóa thạch cho các nhà máy điện dự phòng để bù lại sự thiếu hụt 11 GW công suất điện hạt nhân của Nhật Bản.
An analyst estimates that consumption of various types of oil may increase by as much as 300,000 barrels (48,000 m3) per day (as well as LNG), as back-up power plants burning fossil fuels try to compensate for the loss of 11 GW of Japan"s nuclear power capacity.
Tuy nhiên, phải mất nhiều năm phát triển tốn kém trước khi thậm chí một máy phát điện dự phòng sẽ sẵn sàng, và một vài năm sau đó, cho ra các phiên bản sử dụng công suất cao .
However, it would take many years of expensive development before even a prototype alternator-transmitter would be ready, and a few years beyond that for high-power versions to become available.
Vụ nổ làm vỡ các ống dẫn xăng máy bay, làm hỏng cả hai hệ thống chữa cháy bên mạn phải và mạn trái, máy phát điện dự phòng cho các bơm cứu hỏa cũng như hệ thống chữa cháy bằng carbon dioxit.
The explosions ruptured the ship"s avgas lines, damaged both her port and starboard fire mains and the emergency generator powering her fire pumps, as well as knocking out the carbon dioxide fire suppression system.
Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản cho biết có một máy bơm hoạt động dự phòng duy trì hệ thống làm mát, nhưng hai trong số ba máy phát điện diesel để chạy hệ thống làm mát đã ngưng hoạt động.
Japan Atomic Power Company stated that there was a second operational pump and that cooling was working, but that two of three diesel generators used to power the cooling system were out of order.
Nó được dự trù như là một kiểu thiết kế dự phòng cho chiếc máy bay ném bom-ngư lôi Nakajima B5N "Kate".
Tổng số tiền của nhu cầu điện năng của người sử dụng có thể có một rất rộng phân bố xác suất mà đòi hỏi các nhà máy phát điện dự phòng trong chế độ chờ để đáp ứng với phonghopamway.com.vnệc sử dụng năng lượng thay đổi nhanh chóng.
The total amount of power demand by the users can have a very wide probability distribution which requires spare generating plants in standby mode to respond to the rapidly changing power usage.
Không lực Lục quân Hoa Kỳ quan tâm đến tình hình chính trị đang rối rắm tại châu Âu và nghi ngờ khả năng của hãng Seversky có thể giao hàng chiếc P-35 đúng thời hạn, nên muốn có một chiếc máy bay tiêm kích dự phòng.
The USAAC was concerned about political turmoil in Europe, and about Seversky"s ability to deliver P-35s in a timely manner, and therefore wanted a backup fighter.
Ông đã rất lo lắng về những tiến triển của mẫu thiết kế sẽ không hoàn thiện, và thiết kế thêm hai mẫu máy bay hai tầng cánh dự phòng là I-14A và I-14B để bảo đảm chắc chắn.
He grew concerned that the design would not mature, and ordered two backup biplane designs as the I-14A and B just to be safe.
Khả năng phục hồi và dự phòng cơ sở hạ tầng Các cụm máy tính của Google được thiết kế với khả năng phục hồi và dự phòng, giúp giảm thiểu các điểm chịu lỗi và tác động của các lỗi thiết bị phổ biến cũng như rủi ro môi trường.
Resilient and redundant infrastructure Google"s computing clusters are designed with resiliency and redundancy in mind, helping minimize single points of failure and the impact of common equipment failures and enphonghopamway.com.vnronmental risks.
Và thực tế, vì bạn có thể tạo ra các linh kiện dự phòng với những thứ từ chiếc máy theo đúng nghĩa tự nó làm ra nó.
And in fact, because we can create spare parts with things the machines are quite literally making themselves.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *