Sql cơ bản

Các câu lệnh truy tìm vấn (Query) Các câu lệnh trèn dữ liệu (Insert) Squốc lộ Functions Squốc lộ Join Câu truy vấn vấn con (Subquery)
*

Tài liệu này thực hiện cơ sở tài liệu LearningSquốc lộ (phiên bạn dạng SQLServer). quý khách đề nghị tạo thành đại lý tài liệu kia nhằm tiện thể cho việc học tập (quý khách chỉ mất không thực sự 5 phút để gia công câu hỏi này).

Bạn đang xem: Sql cơ bản

Script tạo nên đại lý dữ liệu với kết cấu của đại lý dữ liệu này chúng ta cũng có thể coi tại:
Câu lệnh Select là 1 trong câu lệnh cơ phiên bản tuyệt nhất vào SQL, mục tiêu là truy vấn vấn tài liệu trong các bảng (Table).
*

-- Truy vấn tài liệu trên bảng Product_Type-- Truy vấn tổng thể những cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh tầm nã vấn bên trên và câu lệnh dưới đó là tương đương nhau.-- Pty là alias (tên túng bấn danh đặt mang đến bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- Truy vấn một vài cột-- cũng có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- Truy vấn 4 cột trên bảng Employee (Bảng nhân viên).-- Sử dụng Emp là Alias (Tên túng danh) mang lại bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) gửi một số trong những thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- Sử dụng toán tử + nhằm nối nhị chuỗi (cũng có thể không được hỗ trợ vì chưng DB khác)-- Chúng ta gồm một cột bắt đầu áp dụng "as" nhằm tư tưởng thương hiệu cột mang đến cột mới này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- cũng có thể không nên sử dụng "as" trong tư tưởng Alias đến cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh distinct được thực hiện cùng rất Select, dùng làm select các dữ liệu, bỏ qua những dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- Truy vấn sản phẩm (Sản phđộ ẩm dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột Mã Sản Phẩm, tên và mẫu mã sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;-- Truy vấn những thứ hạng thành phầm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- Dữ liệu là các, tuy nhiên trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;-- Cần sử dụng Distinct nhằm loại bỏ vấn đề đụng hàng.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm mục đích giới hạn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm tìm hầu như sản phẩm hình thức dịch vụ tất cả thứ hạng "Cho vay mượn cá thể cùng ghê doanh".

Xem thêm: Nhân Xơ Tử Cung Là Gì - Những Dấu Hiệu Của Bệnh U Xơ Tử Cung

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Quý Khách bắt buộc truy tìm vấn vào bảng PRODUCT, tại các địa chỉ có Product_Type_Cd= 'LOAN'.
-- Truy vấn bảng Product tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ bao gồm kiểu:-- "Cho vay cá nhân với khiếp doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm danh sách các nhân viên mang tên bắt đầu bởi vì chữ 'S' cùng thuộc phòng quản lý (Operations).
-- Câu lệnh tìm tìm các Nhân viên mang tên ban đầu do chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%";-- Câu lệnh kiếm tìm tìm những nhân viên cấp dưới mang tên ban đầu vày chữ S-- và trực thuộc phòng quản lý (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- Tìm tìm các nhân viên có tên ban đầu vày chữ S hoặc Phường.-- với trong phòng điều hành quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like "S%" Or Emp.First_Name Like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;