PHÚC ÂM LÀ GÌ

Mọi người đều đam mê các câu chuyện hay – tính chất là câu chuyện về sự giúp chuộc. Câu chuyện vĩ đại nhất trong cục bộ những thời buổi đc tìm cảm thấy trong Phúc âm của Chúa Giê-su Christ.

Bạn đang xem: Phúc âm là gì

Bài Viết: Phúc âm là gì

Từ The Gospel trong Tiếng Anh đc Oxford Dictionary giải thích như sau: the life và teaching of Jesus as explained in the Bible (đời sống and lời dạy của Chúa Giê-su đc giải thích trong Kinh Thánh)


*

Từ Phúc âm bắt nguồn từ một danh từ Tiếng Hy-lạp euangelion (tin mừng/tin lành) and động từ euaggelizo (loan tin báo mừng/tin lành). Phao-lô giải thích điều ấy trong 1 Cô-rin-tô 15:1-8.

 “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng and anh em đã nhận được lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, and nhờ đạo ấy, anh em đc giúp rỗi, miễn là anh em giữ lấy cũng tương tự tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng có hại. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận được lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội các bạn theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; and Ngài đã đưa ra cho Sê-pha, sau lại đưa ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đấy, cùng trong một lần, Ngài đưa ra cho hơn năm trăm anh em xem cảm thấy, số đông người trong số ấy hiện hiện nay còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài đưa ra cho Gia-cơ, rồi cho những sứ đồ. Rốt lại, sau các người ấy, Ngài cũng đưa ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.”


Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, vị sứ đồ liệt kê những tiến trình giúp chuộc của Đấng Christ: chết, chôn, phục sinh, đưa ra. Nếu không có các nhân tố này thì không có Phúc âm. Bởi vậy thông điệp của Phúc âm rất rõ nét ràng: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần thế sống một đời sống không có tội. Đức Chúa Con đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của cục bộ các bạn. Ngài đánh bại tội lỗi and sự chết trải qua sự phục sinh của Ngài, từ đó các bạn có thể nhận lãnh sự sống đời đời trong quyền năng của Đức Thánh Linh.

Không người nào có thể tiếp nhận Phúc âm mà không có đức tin (Giăng 1:12; Rô-ma 10:17; Ê-phê-sô 2:8-9). Nhưng Phúc âm không chỉ là một thông điệp, nó là một phương thức sống (Ê-phê-sô 4-6). Các bạn nhận lãnh mạng lệnh của Chúa Giê-su: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, and Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, and dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho những ngươi. And nầy, ta thường ở cùng những ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Hãy nhờ rằng khi đi ra tuyên bố sứ điệp Phúc âm, các bạn không lúc nào hổ thẹn vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp mọi người tin (Rô-ma 1:16-17), and “Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không các bằng khẩu ca thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh and sức khỏe của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ phương thức chúng tôi ở chính giữa anh em and lòng yêu thương nếu như với anh em là thế nào.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)


Những danh từ theo sau Phúc âm:

-Phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong những nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:23)

-Phúc âm của Đức Chúa Trời: “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, đc gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 1:1; xem Rô-ma 15:16)

-Phúc âm của Chúa Giê-su Christ: “Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.” (Mác 1:1)

-Phúc âm về sự giúp rỗi của các bạn. “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự giúp rỗi anh em.” (Ê-phê-sô 1:13)

– Phúc âm của ân điển Đức Chúa Trời. “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi and chức vụ tôi đã lãnh địa điểm Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Đức Chúa Trời.” (Công vụ 20:24)

ÁP DỤNG

Phao-lô nhấn mạnh trọng tâm của Phúc âm trong 2 Cô-rin-tô 5:21, “Đức Chúa Trời đã khiến cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi cũng biến thành tội lỗi vì các bạn, hầu cho các bạn nhờ Đấng đó mà đc cũng biến thành sự vô tư của Đức Chúa Trời.” Phân biệt Chúa Giê-su bằng phương thức tiếp nhận Ngài phương thức cá nhân, khi đó các bạn kinh nghiệm đc sự tha tội, sự đảm bảo an toàn cho sự giúp rỗi đời đời và đã được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh xác nhận các bạn thuộc về Chúa (Giăng 10:28; Rô-ma 8:28-29; Ê-phê-sô 1:13).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Luật Tp Hcm, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế


KINH THÁNH THAM KHẢO

Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:1; Giăng 1:12; Công. 20:24; Rô-ma 1:1; 10:17; 15:16; 1 Cor. 15:1-8; Ê-phê-sô 2:8-9

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers Lớn 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

phonghopamway.com.vn cần sự ủng hộ của bạn đọc để bảo trì and phát triển những mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

Chân thành cảm ơn.


*

Bài Viết: Phúc Âm Là Gì – Chủ Nghĩa Phúc Âm

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://phonghopamway.com.vn Phúc Âm Là Gì – Chủ Nghĩa Phúc Âm


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.