CÁCH DÙNG MORE THAN

/Ngoại ngữ / Học Tiếng Anh / Cách Dùng So Sánh More Than Trong Tiếng Anh, Các Dạng So Sánh Trong Tiếng Anh (Comparisons)

Câu So sánh là vấn đề ngữ pháp rất thông dụngdướigiờ đồng hồ Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng từ quốc tế, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp đỡ bạn tăng điểm và tạo thành tuyệt vời về kĩ năng ngôn ngữ của khách hàng đối với giám khảo xuất xắc fan đối thoại.

Bạn đang xem: Cách dùng more than

Đang xem: Cách dùng đối chiếu more than trong Tiếng Anh

So sánh là một trong những phần ngữ pháp đượcdùngsiêu phổ cập với quan liêu trọngdướigiờ đồng hồ Anh giao tiếp cũng tương tự dướimột vài kỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu So sánh đượcdùngrất nhiều với thông dụng. Cùng phonghopamway.com.vntò mò những kỹ năng về dạng câu này nhé.

Trước khi đi vàothăm khám phácách làm của câu So sánh thì chúng ta nên biệt lập tính/ trạng từ bỏ nđính với tính/ trạng tự lâu năm. Hãy thuộc phonghopamway.com.vnsearch hiểutoàn bộmột sốdạng của câu So sánh nhé!

Nội dung chính

I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính tự ngắn:Các loạitính từ có một âm ngày tiết (VD: short, tall, long, etc.)Tính trường đoản cú bao gồm 2 âm ngày tiết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính trường đoản cú dài:nhữngtính từ tất cả 2 âm tiết không bao gồmnhữngtrường đoản cú tất cả đuôi nhắc bên trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính từ bỏ gồm 3 âm máu trsống lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta so sánh Lúc 2 trang bị, 2 tín đồ, 2 team đối tượng gồm cùng tính chất.

VD: độ dài, chiều dai, độ xinh tươi, tuổi tác, v…v…

1. So sánh bằng (Equality)

So sánh ngang bằng đượcdùngkhi so sánh thân nhị fan, nhì vật dụng, hai Việc hoặc nhị nhóm đối tượng người dùng thuộc tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. as

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My car is as new as your car.My oto is not as new as your oto.

Lưu ý: sauasphải là 1 trong những đại từ nhân xưng nhà ngữ, ko được là 1 trong những tân ngữ,vì đónhữngbạnchẳng thểnói là

My car is as new as you.

Mà đề nghị là:


*

*

*

Công thức đối chiếu bội sốSo sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp rất nhiều lần (twice), vội vàng cha (three times),…Không được sử dụng so sánh hơn kém mà thực hiện đối chiếu bằng, Khi so sánh buộc phải xác định danh tự là đếm được hay không đếm được, vày đằng trước bọn chúng bao gồm many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa giá thành cao hơn vội 2 lần đối với các sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã nạp năng lượng sò gấp 3 lần so với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng cấp các lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), cấp cha (three times)…

Tại dạng so sánh này, bọn họ đã sử dụng đối chiếu bởi với đề xuất xác minh được danh từ là đếm được hay là không đếm được.

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Xem thêm: Hutech Trung Tâm Tin Học - Học Phí Các Khóa Đào Tạo Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ

Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I vì chưng.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp hai ngần ấy…chỉ được sử dụng vào vnạp năng lượng nói,ko được sử dụng trong văn uống viết.

Ví dụ:

We have sầu expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative sầu + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với một tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + & + adj + erLong adj:S + V + more and more + adjVí dụ:

The weather gets colder and colder

3. So Sánh hơn kỉm ko cần sử dụng “than”

Phải có“the” trdự trù trường đoản cú hoặc trạng từ so sánh. Chụ ý tách biệt cùng với so sánh rộng tốt nhất. Thường trong câu sẽ sở hữu các từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

các bài tập luyện 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của hễ từ trong ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair to lớn the other one. It’s ………………(comfortable)

bài tập 2: Viết lại các câu sau bước đầu bởi tự cho trước làm sao để cho nghĩa ko chuyển đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted.–> I’ve…………………………..I’ve sầu never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anytoàn thân as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have sầu you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. good B. well C. better D. best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. so B. as C. than D. more3. Sam is the ……………………..student in my class.A. tall B. most all C. taller D. tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. as/as B. more/as C. as/than D. the/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by oto.A. so B. as C. more D. A & B are correct6. The kiểm tra is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. as/as B. so/as C. more/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. more fast B. fast than C. faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. well B. more good C. better D. more well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. most B. less C. as D. so

10. My salary is ……………………..his salary.A. high B. more high C. higher than D. more higher than11. He works ……………………..we bởi.A. harder B. as hard as C. more harder D. so hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.

A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than14. I know hyên …………………….than you vì chưng.A. better B. more well C. good D. the best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. good B. best C. well D. the best17. I ran ……………………. than Tom.A. more fast B. faster C. fast D. the fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. more well B. best than C. better than D. better

19. Ann is 18 years old. Sue is trăng tròn years old. Ann is ……………………..Sue.A. older than B. younger than C. older D. younger20. Notoàn thân can cook as ……………………..as my mother.A. well B. best C. good D. better

Những bài tập 4: Viết lại câu với trường đoản cú mang lại sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger…………………………………………………………………2. We set off soon. We will arrive soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants khổng lồ travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive sầu fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet hyên much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My trùm works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants to lớn spover much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much and people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….

14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………