7 Ngày Thử

*
DVD đoạn Clip : NTSC color broadcast system : VietnameseView all editions & formats Rating:

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Bạn đang xem: 7 ngày thử

Subjects More lượt thích this
*

Please choose whether or not you want other users to lớn be able lớn see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this chiến thắng...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Credits: Cast: Description: Details: Other Titles: Responsibility:
Videorecording
Visual material
Khánh Hoài.; Trúc Quỳnh Đoàn; Hữu Mười Nguyẽ̂n; Quang Xuân Phạm; Hoàng Sơn.; Trịnh Huyè̂n.; Mai Phượng.; Phú Đôn.; Hò̂ Liên.; Thanh hao Vân.; Đông Đô Phlặng.
Find more information about: Khánh Hoài. Trúc Quỳnh Đoàn Hữu Mười Nguyẽ̂n Quang Xuân Phạm Hoàng Sơn. Trịnh Huyè̂n. Mai Phượng. Phú Đôn. Hò̂ Liên. Thanh hao Vân.
57434915
In Vietnamese.
"Phim hài hước"--Container.Originally made in Vietphái mạnh.

Xem thêm: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã Cơ Sở Phía Nam ), Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã Ra Làm Gì

Screenplay, Khánh Hoài, Đoàn Trúc Quỳnh ; music, Nguyẽ̂n Minh Hùng ; directors, Nguyẽ̂n Hữu Mười, Phạm Quang Xuân.
Hoàng Sơn, Trịnh Huyè̂n, Mai Phượng, Phú Đôn, Hò̂ Liên, Thanh khô Vân, Phượng Nga, Phan Dung, Hò̂ng Gá̂m, Diẽ̂m Lộc.
1 videodisc : sound, color ; 4 3 phần tư in.
DVD, NTSC, digital, stereo.
Bảy ngày làm vợ
Đông Đô Phyên.



You may have already requested this thành quả. Please select Ok if you would like lớn proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+57434915; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null &và ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //hotline the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var khung = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdownnội dung.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My phonghopamway.com.vn | My Lists | My Watchcác mục | My Reviews | My Tags | My Saved Searches
phonghopamway.com.vn:Home | About | Help | Search

phonghopamway.com.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››