Trắc Nghiệm Tâm Lý Y Học

1. Tâm lý y học là bộ phận củaA. Y họcB. Tâm lý họcC. Khoa học tự nhiênD. Tâm lý học cá nhânE. Y học, tâm lý học


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tâm lý y học

*
*

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài trắc nghiệm Khái niệm về tâm lý y học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÁI NIỆM VỀ TÂM LÝ Y HỌC 1. Tâm lý y học là bộ phận của A. Y học B. Tâm lý học C. Khoa học tự nhiên D. Tâm lý học cá nhân
E. Y học, tâm lý học 2. Những nghiên cứu ứng dụng của tâm lý học chỉ có thể phát triển trên cơ sở của
A. Tâm lý học đại cương B. Tâm lý học lao động C. Tâm lý học cá nhân D. Tâm lý hóc xã hội E. Tâm lý học lứa tuổi 26 3. Tâm lý y học có đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý A. Người bệnh B. Nhân viên y tế
C. Người bệnh , nhân viên y tế D. Xã hội E. Lứa tuổi 4. Tâm lý y học phát triển hoàn thiện cho tâm lý học đại cương về
A. Lý luận khoa học B. Xã hội C. Lứa tuổi D. Xã hội E. Cá nhân 5. Đối tượng chủ yếu của tâm lý y học là
A. Nghiên cứu tâm lý bệnh nhân trong quá trình xuất hiện bệnh và điều trị và vai trò các yếu tố tâm lý trong dự phòng B. Phân tích tâm lý các bệnh thần kinh C. Vai trò của các yếu tố tâm lý trong dự phòng D. Tâm lý người bệnh E. Yếu tố tâm lý trong quá trình điều trị 6. Nghiên cứu tâm lý của từng loại bệnh là đối tượng của A. Tâm lý học
B. Tâm lý y học C. Tâm lý y học, tâm lý học D. Tâm lý lao động E. Tâm lý cá nhân 7. Nghiên cứu đặc điểm tâm lý người bệnh và ảnh hưởng của những đặc điểm đó lên sức khỏe, thể lực, bệnh tật là đối tượng của
A. Tâm lý y học B. Tâm lý học C. Tâm lý y học, tâm lý học 28 D. Tâm lý lao động E. Tâm lý cá nhân 8. Phân tích về mặt bản chất các bệnh thần kinh là một bộ bộ phận của
A. Tâm lý y học B. Tâm lý học C. Tâm lý y học, tâm lý học D. Tâm lý lao động E. Tâm lý cá nhân 9. Nghiên cứu vai trò của các yếu tố tâm lý trong quá trình điều trị, quá trình xuất hiện và diễn biến của bệnh đó là đối tượng của
A. Tâm lý y học B. Tâm lý học C. Tâm lý y học, tâm lý học D. Tâm lý lao động E. Tâm lý cá nhân 10. Nghiên cứu vai trò của các yếu tố tâm lý trong dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe là
A. Tâm lý y học B. Tâm lý học C. Tâm lý y học, tâm lý học D. Tâm lý lao động E. Tâm lý cá nhân 11. Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý y học là: A. Tâm lý người bệnh
B. Tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế C. Tâm lý người bệnh, thầy thuốc và nhân viên y tế D. Tâm lý thầy thuốc E. Tâm lý nhân viên y tế 12. Nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế bao gồm các nội dung sau: 30 A. Phẩm chất và nhân cách của thầy thuốc B. Phẩm chất và nhân cách của nhân viên y tế C. Y đức, phẩm chất đạo đức thầy thuốc và nhân viên y tế D. Hoạt động giao tiếp của thầy thuốc và nhân viên y tế
E. Y đức, phẩm chất đạo đức , phẩm chất và nhân cách, hoạt động giao tiếp của thầy thuốc và nhân viên y tế 13. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là:
A. Những quy luật cơ bản về tâm lý người bệnh, tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế, tâm lý giao tiếp, không khí tâm lý trong các cơ sở điều trị B. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học C. Vai trò của tâm lý trong điều trị D. Vai trò của tâm lý trong phòng bệnh E. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý 14. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là:

Xem thêm: Cách Sử Dụng Icloud Tren Iphone, Ipad Và Mac, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Icloud Drive Từ Az

A. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể, tác động tâm lý của các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội đối với bệnh B. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể C. Tác động tâm lý của các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội đối với bệnh D. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý E. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học 15. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là A. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý B. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học
C. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế, nguyên tắc, phương pháp nghiêng cứu tâm lý trong lâm sàng D. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế E. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trong lâm sàng 16. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là A. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý B. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học
C. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế, nguyên tắc, 32 một số vấn đề tâm lý học trong giám định sức khỏe, lao động, quân sự... D. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế E. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trong lâm sàng 17. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là A. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý B. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học
C. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế, nguyên tắc, một số vấn đề tâm lý học trong giám định sức khỏe, lao động, quân sự..., phương pháp nghiên cứu tâm lý trong lâm sàng D. Y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế E. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trong lâm sàng 18. Nội dung nghiên cứu cơ bản của tâm lý y học là
A. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể, y đức và phẩm chất đạo đức của thầy thuốc và nhân viên y tế B. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và tập thể C. Tác động tâm lý của các yếu tố môi trường tự nhiên, xã hội đối với bệnh D. Ảnh hưởng của bệnh đối với tâm lý E. Một số nhiệm vụ chung của tâm lý y học 19. Cấu trúc của tâm lý y học là: A. Đại tâm lý y học B. Một số nét cơ bản về tâm lý người C. Tâm lý học người bệnh D. Tâm lý học thầy thuốc, luân lý và đạo đức y học
E. Đại tâm lý y học, một số nét cơ bản về tâm lý người, tâm lý học người bệnh, tâm lý học thầy thuốc, luân lý và đạo đức y học 20. Cấu trúc của tâm lý y học là: A. Hoạt động giao tiếp của nhân viên y tế B. Tâm lý liệu pháp, liệu pháp phục hồi sức khỏe C. Stress và vệ sinh tâm lý D. Một số vấn đề về tâm lý học thần kinh và tâm lý bệnh học
E. Hoạt động giao tiếp của nhân viên y tế, tâm lý liệu pháp, liệu pháp phục hồi sức khỏe, Stress và vệ sinh tâm lý, một số vấn đề về tâm lý học thần kinh và tâm 34 lý bệnh học, tâm lý học chẩn đoán và một số trắc nghiệm tâm lý trong lâm sàng 21. Tâm lý học lâm sàng được dùng để nghiên cứu tâm lý
A. Người bệnh B. Thầy thuốc C. Nhân viên y tế D. Người bệnh và nhân viên y tế E. Thầy thuốc và nhân viên y tế 22. Trong quá trình thăm khám phần kết luận cuối cùng, ngoài việc chẩn đoán bệnh cần phải có các chẩn đoán về: A. Nhân cách người bệnh B. Trạng thái người bệnh C. Khí chất người bệnh D. Cảm giác người bệnh
E. Nhân cách, trạng thái người bệnh 23. Thầy thuốc khai thác bệnh sử cần chú ý : A. Trạng thái chung của bệnh nhân B. Khí sắc của bệnh nhân C. Trạng thái tâm lý khác thường của bệnh nhân D. Rối loạn giấc ngủ
E. Trạng thái chung, khí sắc , trạng thái tâm lý khác thường của bệnh nhân 24. Thầy thuốc khai thác tiền sử bệnh cần:
A. Tạo mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh B. Tạo khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh C. Tạo một phong cách bác sĩ với người bệnh D. Vui vẻ với bệnh nhân E. Giúp đỡ bệnh nhân 25. Tâm lý đại cương nghiên cứu quy luật chung nhất của tâm lý còn tâm lý y học nghiên cứu đặc trưng tâm lý của người bệnh và nhân viên y tế
A. Đúng B. Sai 36 26. Học thuyết về tác động tương hỗ giữa tâm lý và thực thể là nội nghiên cứu của tâm lý y học
A. Đúng B. Sai 27. Tâm lý đại cương nghiên cứu quy luật chung nhất và nghiên cứu đặc trưng tâm lý của người bệnh và nhân viên y tế A. Đúng
B. Sai 28. Y đức học và phẩm chất đạo đức thầy thuốc và nhân viên y tế là nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý y học
A. Đúng B. Sai 29. Những tác động của yếu tố tự nhiên, xã hội lên tâm lý người bệnh là một trong nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý người bệnh của tâm lý y học
A. Đúng B. Sai 30. Nghiên cứu những phẩm chất, nhân cách của thầy thuốc và nhân viên y tế là nhiệm vụ của tâm lý học đại cương A. Đúng
Chia sẻ:
*
*