REMEMBRANCE LÀ GÌ

(Ezekiel 18:4) While this is very different from what Christendom teaches, it is entirely consistent with what the wise man Solotháng said under inspiration: “The living are conscious that they will die; but as for the dead, they are conscious of nothing at all, neither bởi vì they anymore have sầu wages , because the remembrance of them has been forgotten.

Bạn đang xem: Remembrance là gì


(Ê-xê-chi-ên 18:4). Trong Lúc vấn đề đó hết sức khác so với điều cơ mà các đạo tự xưng theo đấng Christ dạy dỗ, nhưng mà nó hoàn toàn cân xứng với điều mà Vua Sa-lô-môn khôn ngoan sẽ nói dưới sự soi dẫn: “Kẻ sinh sống biết mình vẫn chết; nhưng mà kẻ bị tiêu diệt chẳng biết chi không còn, chẳng được phần ttận hưởng gì không còn ; vì sự kỷ-niệm bọn họ đã biết thành quên đi.
It enlightens minds, fills our souls with joy, teaches us all things, and brings forgotten knowledge to our remembrance.
Ân tứ này soi sáng trung tâm trí, làm cho tràn đầy chổ chính giữa hồn họ cùng với thú vui, dạy chúng ta toàn bộ hồ hết điều, cùng đem lại sự đọc biết về hầu như điều sẽ quên mang đến với trí nhớ của chúng ta.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet to come.10 Instead, emblems of the broken flesh & spilled blood of the Christ who had already come would be taken và eaten in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify lớn all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ & wholehearted willingness to follow Him and keep His commandments.
Với dự đoán thù về một sự hy sinh cứu chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng vẫn hiện mang lại một ngày như thế nào đó, máu động vật không hề bị đổ ra hoặc giết mổ động vật hoang dã không hề được nạp năng lượng nữa.10 Ttốt chính vì như thế, những biểu tượng về thịt bị tan nát với ngày tiết đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đã đến sẽ được nhận rước cùng nạp năng lượng để tưởng nhớ tới sự hy sinh chuộc tội của Ngài.11 Việc tham gia vào giáo lễ mới này đang cho thấy thêm rằng số đông bạn long trọng gật đầu đồng ý Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã có được hứa hẹn và chuẩn bị sẵn sàng tận tình nhằm làm theo Ngài và tuân giữ những lệnh truyền của Ngài.
In this case Jesus instituted a commemorative meal —a meal that would serve sầu as an aid khổng lồ memory, helping his disciples khổng lồ preserve the remembrance of the deeply significant events of that momentous day.
Trong trường phù hợp này Chúa Giê-su tùy chỉnh buổi tiệc tưởng niệm—nlỗi một sắp đặt để ghi lưu giữ, góp các môn sinh ngài thường xuyên tưởng nhớ hồ hết trở nên ráng tất cả ý nghĩa sâu sắc sâu sắc của ngày trọng đại kia.
The Savior promised His disciples, “The Holy Ghost ... shall teach you all things, and bring all things khổng lồ your remembrance, whatsoever I have sầu said unto lớn you” (John 14:26).
Đấng Cứu Rỗi hẹn với những đồ đệ của Ngài: “Đức Thánh Linc ... vẫn khuyên bảo những ngươi hầu hết sự, kể lại cho những ngươi nhớ phần đông điều ta sẽ phán thuộc các ngươi” (Giăng 14:26).
It is considered a " celebration " day , where teachers and students report to school as usual but the usual activities and classes are replaced by activities of celebration , thanking và remembrance .
Vào thời nay , cô giáo cùng học viên vẫn thực hiện các quá trình ngôi trường lớp nhỏng hay lệ tuy nhiên các công việc thường lệ ấy cùng các lớp học được cố bằng phần lớn chuyển động kỉ niệm , cảm ơn và tưởng nhớ .
In some countries, the remembrance day has been formally adopted by law (sometimes with slightly different names).
Tại một số trong những giang sơn, ngày tưởng niệm đã có gật đầu đồng ý cùng ưng thuận thực hiện theo qui định (thỉnh thoảng cùng với những tên tương đối khác nhau).

Xem thêm:


Đó là ngày kỷ-niệm sự bị tiêu diệt của Giê-su cùng Lễ Kỷ-niệm được cử hành theo lệnh của ngài: “Hãy làm cho sự này nhằm ghi nhớ đến ta” (Lu-ca 22:19).
Notice Jesus’ instructions in the final sentence of that verse: “Keep doing this in remembrance of me.”
Hãy xem xét mang đến chỉ thị của Chúa Giê-su trong vế cuối của câu này: “Hãy thường xuyên thao tác này để nhớ đến tôi”.
(Psalm 146:3, 4; Ezekiel 18:4; Ecclesiastes 9:5) Yes, future life for the dead is based on God’s remembrance of them in a resurrection.—John 5:28, 29.
Vâng, cuộc sống tương lai của kẻ bị tiêu diệt tùy ở trong vào vấn đề Đức Chúa Trời nhớ đến bọn họ cùng tạo cho bọn họ sinh sống lại (Giăng 5:28, 29).
Thánh chiến ao ước nói đến sự biến đổi tích cực và lành mạnh từ các việc học hỏi và giao lưu, trường đoản cú sự khôn ngoan cùng tưởng nhớ Chúa.
They will observe sầu the Memorial of Christ’s death, even as Jesus commanded: “Keep doing this in remembrance of me.”
Họ vẫn dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Đấng Christ, như ngài đã phán dặn: “Hãy làm sự nầy để nhớ đến ta”.
A memorial at St Magnus Cathedral in nearby Kirkwall displays a plaque dedicated khổng lồ those who lost their lives, beneath which a book of remembrance lists their names.
Một đài tưởng vọng tại Nhà thờ St Magnus sinh hoạt Kirkwall bên gần đó triển lẵm một đại dương đồng dành để tưởng nhớ những người dân sẽ chầu giời, vùng sau một quyển sách ghi list thương hiệu của họ.
Truly I say to lớn you, Wherever the good news is preached in all the world, what this woman did shall also be told as a remembrance of her.” —Mark 14:3-6, 9; John 12:3.
Quả thật, ta nói cùng những ngươi, vào khắp cả thế-gian, hễ nơi nào Tin-lành nầy được giảng ra, việc tín đồ sẽ làm cho cũng trở nên được đề cập lại để ghi nhớ đến người”.—Mác 14:3-6, 9; Giăng 12:3.
On 22 April năm nhâm thìn, a remembrance quarter peal was rung & a new method named Sir Nicholas Winton Delight by bellringers of the Whiting Society of Ringers.
Ngày 22 tháng 4 năm năm nhâm thìn, một hồi chuông tưởng nhớ được rung lên và một phương thức mới mang tên là Sir Nicholas Winton Delight được đặt vì những người rung chuông của Whiting Society of Ringers.
It was later used on Remembrance Day in 2003 for the opening of the Australian War Memorial in Hyde Park in London.
Sau kia nó được sử dụng vào ngày Hồi tưởng năm 2003 nhằm khánh thành Đài lưu niệm Chiến trạng rỡ Úc trên Hyde Park, Luân Đôn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M