LÝ THUYẾT HÓA HỌC 10

Hamlet's BlackBerry: A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age William Powers

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa học 10

*

*

An Army of Davids: How Markets and Technology Empower Ordinary People to Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths Glenn Reynolds
*

*

*

Xem thêm:

The End of Business As Usual: Rewire the Way You Work khổng lồ Succeed in the Consumer Revolution Brian Solis
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, & the World Don Tapscott
Cyberwar: How Russian Hackers và Trolls Helped Elect a President—What We Don't, Can't, & Do Know Kathleen Hall Jamieson
This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Cypherpunks, and Hacktivists Ayên to Free the World's Information Andy Greenberg
So You Want khổng lồ Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, và Building a Community that Will Listen Kristen Meinzer
Everytoàn thân Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy

Lý tmáu hóa 10

1. Tóm tắt định hướng hoá học lớp10Trang 1Chƣơng 1 : NGUYÊN TỬI. Thành phần cấu tạo của nguim tửKết luận : thành phần kết cấu của nguyên ổn tử gồm:Hạt nhân nằm ở trung ương nguim tử gồm các phân tử proton với nơtronVỏ nguyên ổn tử gồm các electron vận động bao bọc phân tử nhânElectronme= 9,1094.10-31kgqe= -1,602.10 -19C kí hiệu là – eo qui ƣớc bằng 1-ProtonHạt proton là 1 trong nguyên tố kết cấu của hạt nhân nguim tử,có điện tích dƣơng, kí hiệu pm= 1,6726.10 -27kgq= + 1,602.10 -19C kí hiệu eo, qui ƣớc 1+NơtronHạt nơtron là một trong thành phần cấu trúc của phân tử nhân nguyên ổn tử, không sở hữu điện , kí hiệun.Kăn năn lƣợng gần bởi kăn năn lƣơng protonII.Kích thƣớc với kân hận lƣợng của nguim tử1- Kích thƣớcNguyên ổn tử những ngulặng tố gồm kích thƣớc hết sức bé dại, nguyên tố không giống nhau gồm kích thƣớckhác biệt.Đơn vị màn trình diễn A(angstron) giỏi nm(nanomet)1nm= 10 -9m ; 1nm= 10A1A= 10 -10m = 10 -8cm2- Kăn năn lƣợng