Các Mẫu Câu Viết Lại Trong Tiếng Anh

Cùng một ý nghĩa sâu sắc cơ mà 1 câu có khá nhiều giải pháp viết không giống nhau trong tiếng Anh. Đây cũng chính là dạng bài xích tập hay chạm chán, đặc biệt quan trọng so với các đề thi môn giờ đồng hồ Anh trong ngôi trường cấp 2, cấp 3, ĐH. Cùng phonghopamway.com.vn mày mò về những cấu tạo viết lại câu cải thiện vào tiếng Anh các bạn nhé!


1. Các kết cấu viết lại câu hay gặp gỡ trong giờ đồng hồ Anh

1.

Bạn đang xem: Các mẫu câu viết lại trong tiếng anh

khổng lồ prefer doing sth to lớn doing sth = would rather vì sth than vị sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: say đắm làm gì rộng có tác dụng gì

2. lớn look at (v)= to lớn have sầu a look at (n): quan sát vào

3. khổng lồ think about = khổng lồ give thought lớn : nghĩ về

4. it’s one’s duty to vì sth = S + be + supposed lớn vì sth: tất cả nhiệm vụ có tác dụng gì

5. to be determined to = khổng lồ have a determination to: dự định

6. lớn know (about) = to have knowledge of: biết

7. to be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko đáng, ăn hại làm cho gì

8. khổng lồ tend khổng lồ = to have a tendency lớn : có khuynh hướng

9. to intover lớn +inf = lớn have sầu intention of + V_ing: dự định


*
*
*
*
Cách viết lại câu vào tiếng Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used lớn +Ving/ N

VD: Namãng cầu often cried when she meets with difficulties.

= Namãng cầu is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have sầu + PII = S+be + not used lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have sầu seen so many people crying at the over of the movie.

= I was not used khổng lồ seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + lượt thích sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth lớn sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping khổng lồ playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to lớn vì sth = S + be + supposed lớn vì sth

28. S + be + PII + to lớn + V = S + be + supposed lớn vày sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích bởi vì collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + bởi sth = S + allow + S. O + to lớn bởi Sth

VD: My trùm let hyên be on leave sầu for wedding.

= My trùm allow hlặng khổng lồ be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would khổng lồ + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would khổng lồ + vì chưng sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + khổng lồ + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + lớn + infinitive

37. To infinitive sầu or gerund + be + adj = It + be + adj + lớn + V

38. S + V + và + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast & correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if trình bày điều trái ngược thực tiễn.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(bao phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bìa Word 2010, 2013, 2016 Để Gây Ấn Tượng

50. S + V + if + S + V (đậy định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: cách nhìn của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you vì chưng sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + khổng lồ bởi vì sth = S + have sầu + sb + bởi vì sth

VD: She gets hyên to spend more time with her.

= She have sầu hyên spend more time with her.

57. S + aks + sb + lớn bởi sth = S + have sầu + sb + vị sth

VD: Police asked hyên to lớn identify the other man in the next room.

= Police have hyên ổn identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to lớn do sth= S + have + sb + bởi vì sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have sầu students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + lớn vì chưng sth = S + have sầu + sb + vày sth

VD: I want her to lớn lover me

= I have her lover me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + khổng lồ + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + rethành viên + lớn bởi vì Sth = S + don’t forget + lớn vày Sth

VD: I rethành viên to lớn have sầu a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths demo tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quiông xã she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. o) + to lớn + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + khổng lồ + V

72. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + lớn + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

76. lớn think about = to lớn give thought to: nghĩ về về

77.to lớn be determined to = khổng lồ have a determination to: dự định

78. lớn know (about) = lớn have sầu knowledge of: biết

79. khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không xứng đáng, vô ích làm gì